Правила за приемане на деца в ЦДГ"Първи юни"

 
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ ПЪРВИ ЮНИ”
с. Оброчище общ.Балчик
 О р г а н и з а ц и я  и   п р и е м  н а   д е ц а
 ПРАВИЛА
 Правилата за прием на деца в ЦДГ “ Първи юни” са част от Правилника за дейността на ДГ и са изготвени съгласно :
ЗНП , ППЗНП и Наредба №3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини, приети на редовно заседание на ПС с протокол № 1 от 15.09.2009г.
Чл.1 /1/ЦДГ”Първи юни” е подготвителна институция в системата на народната просвета,в която се отглеждат,възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.Има целодневна организация на работа.
/2/Поради липса на яслена група ,в ДГ могат да се приемат и деца под три годишна възраст след разглеждане на молбите на педагогически съвет и гласуване на всяка една молба по отделно.
/3/ Подготовката на децата за училище две година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителна група в детска градина или в училище по избор на родителите.
/4/ Децата от подготвителна група в ЦДГ “ Първи юни” могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище. .Преместването се извършва с удостоверение за преместване
Чл. 2 /1/ В детскита градина целогодишно се приемат деца въз основа на писмена молба, подадена от родителите.
/2/ Към молбата се прилагат следните документи:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
/3/ При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
/4/ При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Чл3 /1/ В ЦДГ “ Първи юни” се приемат в група до две деца със специфични образователни потребности.
/2/ Групите по ал.2 се формират по минимален брой деца.
/3/ В групите по ал.2 обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности се осъществява съгласно държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и държавното образователно изискване за деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.
/4/Когато в детската градина са приети деца със специални образователни потребности със заповед на директора на детската градина се създава екип,който се състои от председател – учител на група и членове: психолог,учител-специален педагог,логопед.В работата на екипа участват родителите или настойниците,както и други специалисти при необходимост.
/5/ Екипът по ал.5 извършва оценка на образователните потребности,проследява динамиката в развитието на децата със специални образователни потребности и изработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение,възпитание и развитие.Тези програми се утвърждават от директора на детската градина..
Чл.4./1/ За отглеждане, възпитание и обучение в ДГ родителите или настойниците заплащат такса съгласно от Закона за местните данъци и такси.

/2/ В ДГ посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците.За времето,през което детето не е посещавало ДГ не се заплаща такса,ако е подадена молба за отсъствие до 3 месеца или детето боледува.В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
/3/. Таксите се заплащат от първо до десето число на месеца при домакина на ЦДГ . След просрочване на тези дати се начисляват лихви. След петнадесето число деца с неплатени такси се отстраняват от детската градина до заплащане на дължимите суми.
 /4/ При постъпване на Вашето  дете в съответната група  е необходимо  да има :
1.пижамка
2.пaнтофки
3.дрешки за преобличане
4. хавлиена кърпа
5. чашка
6. столче
Директор:
/Р. Йорданова/