Скъпи деца, родители,колеги и посетители ,

нека се поздравим със стартирането на нашата уеб страница! Ние винаги сме се стремили да бъдем в крак с времето, нека бъде така и занапред! Да си пожелаем здраве, и удовлетворени посетители в интернет пространството на  Детска градина "Първи юни"с. Оброчище общ. Балчик

 

 

Уважаеми родители,

ако, не  желаете снимки на децата Ви да бъдат публикувани в сайта  на детската градина ,  моля обадете се на учителките по  групи.

Новини

Дата: 25.01.2019

Вложил: Новини

Заглавие: Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина


Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Директорът на детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

7. Такси или цени.

Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
parviuni@abv.bg
/електронен адрес на институцията/

11. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на детето/чрез упълномощено лице

Да се вложи нов материал